తెలుగు సంస్కృత పదాలు అర్థాలు sanscrit names

 


*నైవేద్యాల పేర్లు*


*తెలుగు పేర్లు–సంస్కృతం పేర్లు*

*పళ్ళు*

అరటిపండు – కదళీఫలం

ఆపిల్ – కాశ్మీరఫలం

ఉసిరికాయ – అమలక

కిస్మిస్ – శుష్కద్రాక్ష

కొబ్బరికాయ పూర్తిగా – నారికేళం

కొబ్బరికాయ చిప్పలు – నారికేళ ఖండద్వయం

ఖర్జూరం – ఖర్జూర

జామపండు – బీజాపూరం

దబ్బపండు – మాదీఫలం

దానిమ్మపండు – దాడిమీఫలం

ద్రాక్షపళ్ళు – ద్రాక్షఫలం

నారింజ – నారంగ

నిమ్మపండు – జంభీరఫలం

నేరేడుపండు – జంబూఫలం

మామిడి పండు – చూతఫలం

మారేడుపండు – శ్రీఫలం

రేగు పండు – బదరీ ఫలం

వెలగపండు – కపిత్తఫలం

సీతాఫలం – సీతాఫలం


*విశేష నివేదనలు*


అటుకులు – పృథక్

అటుకుల పాయసం – పృథక్పాయస

అన్నము (నెయ్యితో) – స్నిగ్ధౌదనం

అన్నం (నెయ్యి, కూర, పప్పు, పులుసు, పెరుగు) – మహానైవేద్యం

ఉగాది పచ్చడి – నింబవ్యంజనం

కట్టుపొంగలి (మిరియాల పొంగలి) – మరీచ్యన్నం

కిచిడీ – శాకమిశ్రితాన్నం

గోధుమ నూక ప్రసాదం – సపాదభక్ష్యం

చక్కెర పొంగలి – శర్కరాన్నం

చలిమిడి – గుడమిశ్రిత తండులపిష్టం

నిమ్మకాయ పులిహోర – జంభీరఫలాన్నం

నువ్వుల పొడి అన్నం – తిలాన్నం

పరమాన్నం (పాలాన్నం) - క్షీరాన్నం

పానకం – గుడోదకం, మధుర పానీయం

పాయసం – పాయసం

పిండివంటలు – భక్ష్యం

పులగం – కుశలాన్నం

పులిహోర – చిత్రాన్నం

పెరుగన్నం – దధ్యోదనం

పేలాలు – లాజ

బెల్లపు పరమాన్నం –గుడాన్నం

వడపప్పు – గుడమిశ్రిత ముద్గసూపమ్

వడలు – మాసపూపం

శెనగలు (శుండలు) – చణకం

హల్వా – కేసరి


*వివిధ పదార్థాలు*

అప్పాలు – గుడపూపం

చెరుకు ముక్క – ఇక్షుఖండం

చక్కెర – శర్కర

తేనె – మధు

పాలు – క్షీరం

పెరుగు – దధి

బెల్లం – గుడం

వెన్న – నవనీతం 🙏🏻🙏🏻🙏🏻💐💐💐🙏🏻🙏🏻🙏🏻